Chèo xuồng, chèo thuyền là một môn học đòi hỏi khắt khe đòi hỏi bạn phải được hoàn toàn thoải mái với thuyền của bạn và trạng thái của môi trường nước, trong đó bạn hoạt động. Bạn sẽ làm cho các nỗ lực?