Đi xe đạp trò chơi (điên Bear)

Thúc đẩy một cách nhanh chóng ở các cấp, nhưng xem ra cho những trở ngại và vách.

Kiểm tra.

  • Để di chuyển.: Phím mũi tên.
  • Nhảy.: Phím dài.

Tất cả trò chơi
Đi-xe-đạp-trò-chơi-điên-bear
77% yêu thích trò chơi