بازی کاراته (مبارزه است)

نمایش تسلط خود را از کاراته، همه با احترام.

بررسی می کنند.

  • چرخش به چپ / راست.کلیدهای چپ / راست.
  • شتاب.: کلید، کلیدهای Arrow up.
  • خودتان را روشن کنید.: داون کلید فلش.

همه بازی ها
بازی-کاراته-مبارزه-است
70% عاشق این بازی