پارو، قایقرانی خواستار نظم و انضباط است که نیاز شما را کاملا راحت با قایق خود را و دولت را از محیط های آبی است که در آن شما عمل شده است. آیا تلاش شما را؟