بازی شنا در (شوخی استخر)

منع استعمال مشروبات الکلی شناگر تو استخر المپیک نفوذ کرده است. اما در حال حاضر آن را بیرون می کشد نگهبانان را به جستجوی خود را. با شما برای پیوستن به طرف دیگر، اجتناب از نور افکن!

بررسی می کنند.

  • حرکت می کند.: کلیدهای جهت دار.

همه بازی ها
بازی-شنا-در-شوخی-استخر
71% عاشق این بازی