اسب سواری بازی (پریدن اسب)

لیزا و اسب سر خود را و نام آن را با توجه به شهوت و میل کنید. انتخاب بیش از همه موانع و مسواک زدن اسب خود را به درستی در پایان هر سطح.

بررسی می کنند.

  • برگشت / به جلو.کلیدهای چپ / راست.
  • پرش.: فاصله برای حفظ و انتشار است.

همه بازی ها
اسب-سواری-بازی-پریدن-اسب
73% عاشق این بازی