ponays این شور و شوق خود را است. اسب بیش از حد؟ پس از آن نگاهی به این بخش فراهم می کند مجموعه ای از بازی های مربوط به جهان سوار!