بازی بسکتبال (NBA همه تجربه ستاره)

حذف خود را از بازیکنان دیگر، بپرسید عبور از Ficello و فاصله را فشار دهید وقتی که زمان به ساقه سمت راست است.

بررسی می کنند.

  • جنبش.: کلیدهای جهت دار.
  • عبور از Ficello.فاصله.
  • شلیک کنید.فاصله.

همه بازی ها
بازی-بسکتبال-nba-همه-تجربه-ستاره
70% عاشق این بازی