خوش آمدید Geekolympic، یک سایت که به شما معرفی رشته های مختلف از بازی های المپیک در نور های مختلف. در اینجا، آن است که پاها و یا اسلحه های خود را به دلیل 100 متر و یا شنا کردن رنج می برند نیست، اما انگشتان دست خود را!